ОБЩИ УСЛОВИЯ

ТРАВЕНТУРИЯ ООД, регистрирано в гр. София, лиценз № 10601 за международен превоз на пътници с автобус и пътнически автобусни превози, която публикува на сайта информация за предлаганите от нея услуги, и предоставя информацията, и услугата автобусен превоз на пътници чрез сайта.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите общи условия за използване на резервационната система за продажба на автобусни билети за превоз на пътници по вътрешните линии, обслужвани от Травентурия ООД,  уреждат взаимоотношенията между клиентите на системата (наричан за краткост по-долу КЛИЕНТ) и Травентурия ООД, като собственик на системата.
По-долу в текста “КЛИЕНТ” ще бъде наричан всеки, закупил билети за превоз на пътници по вътрешните линии на Травентурия ООД лично за себе си или за трети лица, свързани с наредителя, от тяхно име.

Чрез тези общи условия КЛИЕНТЪТ ще получи информация за работата със системата за онлайн резервации, за резервирането и заплащането на автобусен билет, за получаването на потвърждение на резервацията и напускането на системата и др.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Билет” – валиден пътнически документ или друго доказателство за договор за превоз.
„Двупосочен билет” – валиден документ за пътнически превоз в две посоки по едно и също направление.
„Презаверка” – смяна на дата и/или час за пътуване.
„Анулация” – отказ от пътуване.
„Фискален билет” – валиден документ за пътуване, издаден чрез фискално устройство, притежаващ необходимите финансови реквизити пред органите, осъществяващи контрол.
„Бланков билет” – валиден документ за пътуване, който не е издаден от фискално устройство, но притежаващ всички необходими реквизити.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

КЛИЕНТЪТ има право да използва услугите за продажба на билети на www.busbansko.com, собственост на Травентурия ООД  в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.
КЛИЕНТЪТ носи лична отговорност пред закона, за всички действия, които извършва при използването на онлайн системата за продажба на билети на www.busbansko.com.
Чрез използването на резервационната система на Травентурия ООД КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави личните си данни, съгласявайки се с описаните в GDPR положения.
С настоящите общи условия всеки КЛИЕНТ се съгласява да спазва наложените от официалните власти противоепидемични мерки и допълнителни такива (ако бъдат наложени) от Травентурия ООД, във връзка с COVID-19, когато се намира на закрито обществено място, в това число и всички транспортни средства и офиси на Травентурия ООД. При неспазване на тези противоепидемични мерки, Травентурия ООД има право да откаже предоставянето на услуга, като сумата заплатена за същата услуга не подлежи на възстановяване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТРАВЕНТУРИЯ ООД

Чрез своята система за продажба на автобусни билети, Травентурия ООД предлага услугите по продажба на автобусни билети за вътрешните си линии, но не поема ангажимент за осигуряване на помощ, при използване на системата.
Информацията предоставена от www.busbansko.com е собственост на Травентурия ООД. Използването на  съдържание, публикувано на страницата www.busbansko.com от трети страни, е предмет на писмено споразумение с Травентурия ООД.
Информацията, посочена в публикуваните на www.busbansko.com разписания за пристигане на спирка, е приблизителна.
Травентурия ООД  има право да откаже превоз на пътници, които по преценка на водача на превозното средство и/или друг представител на Травентурия ООД са във видимо нетрезво състояние и/или под влияние на забранени вещества, както и на лица, чието поведение застрашава живота и/или здравето на останалите пътници и/или водача. В тези случаи сумата заплатена за същата услуга не подлежи на възстановяване.
Травентурия ООД  запазва право да променя  резервираното в съответния автобус място без предизвестие вследствие на независещи от превозвача обстоятелства.
Рекламации са валидни само в писмена форма на info@traventuria.com, отправени в срок от 30 дни от датата на пътуване, заедно с прикачено копие на билет за пътуване. Без предоставяне на билет рекламации не се разглеждат. Рекламации в устна форма не се разглеждат.
Всеки пътник, закупил билет от Травентурия ООД, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”.

ПОКУПКА НА БИЛЕТ 

Автобусен билет може да бъде закупен, когато клиентът извърши следните стъпки (в тази или друга последователност, съобразно дизайна на резервационната система):
Клиентът посочва вида на билета- еднопосочен или двупосочен.
Клиентът избира отправна и крайна точка на пътуване.
Клиентът уточнява датата/датите на пътуване.
Клиентът уточнява броя пътници, за които резервира.
Клиентът попълва необходимите за резервация данни за пътниците: имена, рождена дата, e-mail, телефон за връзка във всички задължителни полета.
Клиентът прочете “Общите условия” на Травентурия ООД и се съгласи с тях.
Клиентът извърши плащане с карта за избраните услуги. Травентурия ООД няма да получи достъп до данните за картата Ви.
След успешно плащане клиентът получава резервационен номер и потвърждение на предоставения e-mail. При неуспешна транзакция, неплатената резервация ще се пази 30 минути. След тяхното изтичане, при възможност служител на Травентурия ООД може да се свърже с КЛИЕНТА, за да му предостави помощ, или резервацията ще бъде автоматично анулирана.
Клиентът принтира и показва потвърждението на резервацията/билета си (или го показва като PDF файл на телефона си) на водача на превозното средство. Потвърждението се получава на посочения от КЛИЕНТА e-mail адрес.
Запазването на място в автобусите на Травентурия ООД, се осъществява след пълно заплащане на стойността на билета и получаване на e-mail потвърждение.
За да получи предоставяните от Травентурия ООД намаления, всеки КЛИЕНТ трябва при поискване от служител на Травентурия ООД да предостави документ/и, удостоверяващ/и основание за намаление.  При непредоставянето на такъв/такива, Травентурия ООД може да поиска от КЛИЕНТА да плати разликата в билета до неговата пълна стойност. При отказ от заплащане, Травентурия ООД запазва право да откаже осъществяването на транспортната услуга.
Със закупуването на превозен документ, КЛИЕНТЪТ  приема общите условия напълно и без изключения!

ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТ

Отговорност на КЛИЕНТА е да и провери истинността на посочените в билета данни веднага след получаването му.
Отговорност на КЛИЕНТА е да се снабди с цялата информация, касаеща пътуването преди закупуването на билет.
Посочването на неверни или непълни данни от пътника, ще направи покупката на билета невалидна. В тези случаи Травентурия ООД  не носи отговорност за осъществяването на покупката на автобусен билет и изпълнение на превоза.
Валидността на закупен двупосочен билет е 6 /шест/ месеца, считано от първата дата на пътуване.

ПРЕЗАВЕРКИ И АНУЛАЦИИ

КЛИЕНТИ, закупили автобусни билети чрез www.busbansko.com имат право:
Да презаверят билета (да променят датата и часа на пътуване) – единствено и само при наличие на свободни места за желаните нови дата и час. Промяната може да се осъществи единствено и само при предварително  запитване на info@traventuria.com и получено писмено съгласие (чрез e-mail от info@traventuria.com)  от Травентурия ООД. За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи номера на резервацията.
Презаверката се осъществява при следните условия:
1. При писмено изявено желание за презаверка на info@traventuria.com до 10 минути след отпътуване от съответната спирка – КЛИЕНТЪТ не дължи неустойка;
2. Повече от 10 минути след отпътуване от съответната спирка – билетът се счита за използван и не подлежи на презаверка;
3.  Допуска се само една презаверка в посока.
Клиентът може да анулират билета (отказ от пътуването) при следните условия:
1. Над 72 часа преди отпътуване от съответната спирка КЛИЕНТЪТ заяви писмено желание за отказ от използване на услугата на info@traventuria.com Травентурия ООД възстановява на КЛИЕНТА 90% от стойността на билета;
2. От 71 часа и 59 минути до 24 часа преди отпътуване от съответната спирка КЛИЕНТЪТ заяви писмено желание за отказ от използване на услугата на info@traventuria.com Травентурия ООД възстановява 50% от стойността на билета;
3. По-малко от 24 часа преди отпътуване от съответната спирка – билетът се счита за използван и не се възстановяват суми;
Презаверен билет не подлежи на анулация.
Двупосочен билет се разглежда като едно цяло. Ако билетът е използван в една посока, втората може да бъде само презаверена, според условията за презаверка, но не и анулирана.
При отказ от пътуване, сумата за всяка платена онлайн резервация се възстановена по карта, съобразно условията за отказ от пътуване и анулация, и в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от датата на анулиране на билета. Постъпването на сумите от анулация се определят от банковите условия на банката издател на картата на КЛИЕНТА и не са предмет на дейността на Травентурия ООД.

ОТГОВОРНОСТ НА ТРАВЕНТУРИЯ ООД

Билетът е договор за превоз между пътник и превозвач. Превозвачът носи отговорности, съгласно чл. 42 – чл.48 от Закона за автомобилните превози.
Травентурия ООД осигурява автобусен превоз по посочения маршрут срещу закупения от КЛИЕНТА билет.
Превозвачът не носи отговорност за изменения и закъснения по графика, в случаи на независещи от него обстоятелства, които превозвачът не може да предвиди и/или предотврати като например стачки, задръствания, лоши атмосферни условия, катастрофи, техническа авария с превозното средство по време на път и други.
В случай, че пътуването не е осъществено по вина на фирмата-превозвач,  Травентурия ООД възстановява на КЛИЕНТА 100% от стойността на билета за неосъществената отсечка.
Травентурия ООД не носи отговорност за загубен, повреден или откраднат багаж.

ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА

КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери коректността на данните  в резервацията си/ върху билета си. Травентурия ООД няма задължение към КЛИЕНТА да коригира и поправя грешки, след като договорът е бил сключен.
КЛИЕНТЪТ има  отговорност да запази целостта на билета си до пристигане на крайната точка на пътуването. Травентурия ООД не носи отговорност за загубен, откраднат или  увреден билет. Дубликати на билети не се издават.
КЛИЕНТЪТ носи пълна финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
Деца, ненавършили 14 години, не се допускат в превозните средства на Травентурия ООД без пълнолетен придружител.
КЛИЕНТЪТ е длъжен да се яви навреме за да ползва услугата, която е заплатил, планирайки достатъчно аванс преди уреченият час на тръгване на автобуса (когато не се качва от първата му спирка). При неявяване (т.е. физическото отсъствие на пътника, или пристигането му след тръгването на автобуса) Травентурия ООД не възстановява суми и не презаверява билети.

ЦЕНИ НА БИЛЕТИ

Публикуванте от Травентурия ООД на www.busbansko.com цени на билети са в български лева, с включен ДДС.
Травентурия ООД  си запазва правото да променя цените, обявени на www.busbansko.com без да се задължава да предостави на КЛИЕНТИТЕ предварително известие.
Ако цена от ценоразписа на Травентурия ООД за превоз на пътници бъде променена, то валидна е тази цена, изписана върху билета/резервацията на КЛИЕНТА към момента на закупуване на билета .
Деца до 7 години пътуват безплатно. При деца до 7 години е възможно да се изиска копие от акта за раждане. При деца между 7 и 12 год. е възможно да се изиска ученическа карта.

ПРЕВОЗ НА БАГАЖ

Преносът на багаж е ограничен според Условията на Превозвача, а ако условията са нарушени превозвачът може да откаже превоза на багаж или постави допълнителни условия. Билетът Ви дава възможност за определено количество багаж, а именно един ръчен багаж в салона на автобуса до 5 кг и с размери 40 см х 30 см х 20 см. В случай, че пътувате с повече багаж, трябва да заплатите съответната такса на Превозвача. Всяка допълнителна багажна единица се таксува срещу задължително издаване на фиксален бон.
Травентурия ООД не носи отговорност за загубен, повреден или откраднат багаж.
Не се допуска превозване на багаж, който не принадлежи на пътник, намиращ се в превозното средство.
Забранява се пренасянето на багаж, съдържащ огнестрелни оръжия и боеприпаси, експлозиви и запалителни вещества, димни бомби и патрони, динамит, барут и пластични взривни вещества, мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери и устройства, капсул-детонатори, детонатори и фитили, лесно запалами и/или отровни химически вещества фойерверки и други пиротехнически средства, наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества и/или техни аналози, както и прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества, предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на пътуващите в автобуса, движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение, сертификат или друг документ удостоверяващ правото на съхранението, използването и преноса им, религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации, акцизни стоки с неплатен акциз, акцизни стоки /като цигари и алкохол/ с платен акциз, но над определените със закон количествени граници за лично използване, всички видове скимиращи устройства за банкомати, забранени от Закона, всякакви други стоки и вещества забранени със Закон.

ПРЕВОЗ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЖИВОТНИ

Травентурия ООД допуска единствено и само превозване на кучета – водачи, придружаващи пътник с увреждания.

 

ПУШЕНЕТО И УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ, ХРАНИ И ДРУГИ НАПИТКИ В АВТОБУСИТЕ НА ТРАВЕНТУРИЯ ООД Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!