ЛИЧНИ ДАННИ И GDPR

Травентурия ООД носи отговорност за личните данни на клиентите си. Защитата на вашата лична информация е важна за нас. Защитата се урежда и от Закона за личните данни, който е заменен от Общия регламент за защита на данните (GDPR) от 25 май 2018 г. По-долу можете да прочетете за това как обработваме вашите лични данни и какви права имате.
Целта на настоящата информация е да сведе до знанието на КЛИЕНТА и лицата, които използват услугите на Травентурия ООД за превоз на пътници, Общите условия на фирмата. Услугата се заявява посредством online системата лично от клиента или за трети лица, свързани с наредителя, от тяхно име. По-долу наричаме тези лица по-общо „Клиенти”. Когато КЛИЕНТЪТ заявява услуги по превоз на пътници от името и в полза на други субекти, той предоставя лични данни за тях. Клиентът се задължава да сведе до знанието на тези субекти настоящите условия.
1. Категории обработвани лични данни
Травентурия ООД събира и обработва лични данни до степен, необходима за извършване на дейността на фирмата с цел предоставяне на висококачествена услуга. При използване на online резервационна система за продажба на автобусни билети по редовни линии за превоз на пътници на Травентурия ООД, същата обработва следните лични данни:
– идентифицираща информация: име и фамилия; дата на раждане; IP адрес;
– информация за контакти: e-mail адрес; телефонен номер;
– данни, свързани с клиентските навици и предпочитания;
– данни, свързани с употреба на услуги, предоставяни от Травентурия ООД (карти за отстъпки, рекламни съобщения);
– данни, събирани чрез клиентските посещения на уебсайтовете, собственост на Травентурия ООД;
Травентурия ООД използва на своите уеб базирани платформи, включително online резервационна система за продажба на билети, т.нар. „бисквитки”. Това са малки по размер файлове, които се съхраняват в диска на потребителя, и които запазват определени настройки и данни за комуникация със системата през браузъра. Някои от използваните от Травентурия ООД „бисквитки“ се изтриват след края на всяка сесия на браузъра (т.н. „бисквитки“ за отделни сесии). Други остават в устройството, с което е направено посещение в системата, и дават възможност за разпознаване на браузъра при следващо посещение (т. нар. постоянни „бисквитки“). Това помага за изграждане на уебсайта по подходящ начин и за възможността Травентурия ООД да предлага по-лесен начин за използването му. Различните браузъри, в своите настройки, дават възможност на потребителите да въведат ограничения за използването и изтриването на „бисквитките“. Отказът или ограничаването на използването на „бисквитки“ може да възпрепятства използването на уеб-услугите, които Травентурия ООД предоставя, включително online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници по редовни линии на Травентурия ООД.
2. Основания и цели за обработване на лични данни
Травентурия ООД събира, съхранява и използва лични данни за Клиентите на база някое от следните основания, с оглед постигане на някоя следните цели:
А) Изпълнение на правни и регулаторни задължения
Травентурия ООД обработва лични данни за Клиентите, за да изпълни своите правни и регулаторни задължения, свързани с предоставяните услуги, а именно:
– осъществяване на транспорт по редовни автобусни линии на територията на Република България;
– съответствие със законодателството, свързано със санкции и/или мерки за сигурност;
– отговор на официално запитване от надлежно оправомощен публичен или съдебен орган;
Б) Изпълнение на договор, сключен с и в полза на Клиентите
Травентурия ООД обработва лични данни за сключване и изпълнение на договорите за превоз и изпълнение на правата и задълженията си съгласно настоящите Общи условия като:
– установява отношения с нови Клиенти;
– сключва, изменя, изпълнява и прекратява договори;
– предоставя отстъпки;
– осъществява на комуникация с Клиенти;
В) Цели, свързани с интересите на Травентурия ООД
– вътрешна отчетност;
– събиране на вземания;
– извършване на проверка при рекламации;
Ако се наложи Травентурия ООД да извършва обработване на информация с цели, различни от посочените по-горе, Травентурия ООД ще информира Клиентите, за да получи тяхното съгласие за това.
В случай на непредоставяне на някои или всички от личните данни, изисквани по време на резервационния процес, Травентурия ООД може да се окаже в невъзможност да предостави заявена услуга, в следствие на което да откаже нейното изпълнение.
3. Категории получатели на лични данни
С цел изпълнение на своите цели, Травентурия ООД разкрива лични данни на Клиентите на:
– доставчици, които осъществяват услуги от името на Травентурия ООД с цел използване на online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници по редовни линии на Травентурия ООД;
– независими агенти или посредници с цел използване на online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници по редовни линии на Травентурия ООД;
– търговски партньори с цел използване на online системата за продажба на автобусни билети за превоз на пътници по редовни линии на Травентурия ООД;
– публични или съдебни органи, при поискване, в и до обема, разрешен съгласно закона;
– други администратори, от името на които Травентурия ЕООД обработва лични данни или, които се явяват съвместни администратори с Травентурия ООД;
– лица, които извършват услуги по предоставяне и поддържане на оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка (включително съхранение) на лични данни, за отчитане на разплащания и др.
4. Предаване на лични данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)
Травентурия ООД може да осъществява международно предаване на данни, произхождащи от ЕИП, когато Европейската комисия е признала дадена държава извън ЕИП като осигуряваща съответното ниво на защита на данните. За предавания към страни извън ЕИП, чието ниво на защита не е признато от Европейската комисия, Травентурия ООД ще се позовава или на определена дерогация, приложима към конкретната ситуация, съгласно Регламента (напр. ако предаването е необходимо за изпълнение на договора на Травентурия ООД за превоз на пътници) или ще прилага някоя от гаранциите, предвидени от приложимото законодателство. В останалите случаи за предаване на лични данни извън ЕИП, това се осъществява въз основа на изрично съгласие на Клиентите за предлаганото предаване на данни.
5. Период на съхранение на личните данни
Травентурия ООД запазва лични данни за Клиентите за по-дългия измежду периодите, необходими или за спазване на приложимите закони и подзаконови нормативни актове, или друг период съгласно изискванията, приложими към дейността на Травентурия ООД. Обработването на лични данни се основава на принципа за свеждане на данните до минимум, в зависимост целите на предоставяне на услугите, които използва съответният Клиент, и ползването на online системата на Травентурия ООД за закупуване на билети. Част от данните могат да се съхраняват и след завършване на заявената от Клиента услуга за целите на предоставянето на отстъпки на редовни клиенти, за изпълнение на законови задължения на Травентурия ООД или за целите на легитимните интереси на дружеството.
6. Права на Клиентите във връзка със защита на личните данни и начин за упражняване на тези права
Клиентът имат право на:
– информация, при събиране на личните данни от него или от трети страни;
– право на достъп до техните лични данни и по-конкретно: (i). потвърждение дали лични данни за него се обработват от Травентурия ООД; (ii). предоставяне на достъп до данните чрез – копие от данните, които са в процес на обработване, както и информация относно целите на обработването; категориите лични данни; получателите или категориите получатели, пред – които са или ще бъдат разкрити личните данни; сроковете за съхранение на личните данни; съществуването на право на коригиране или изтриване на лични данни, или ограничаване на обработването на лични данни, или на възражение срещу обработването; правото на жалба до Надзорен орган (който в Република България е КЗЛД); източниците на лични данни; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране;
– право на коригиране – да изисква коригирането или попълването на личните му данни, ако същите са неточни или непълни;
– право на изтриване на личните данни, когато са налице предвидените в приложимото законодателство основания;
– право на ограничаване на обработването;
– право на преносимост на данните;
– право на възражение;
– правото му да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици или по друг начин го засяга в съществена степен;
– даване, промяна или оттегляне на съгласие за обработване на лични данни, когато основание за обработването е негово съгласие;
Клиентите могат да упражнят своите права чрез подаване на писмено заявление до Травентурия ЕООД, по един от следните начини:
-лично, от законен представител или чрез упълномощен с нотариално заверено пълномощно техен представител, в офиса на Травентурия ООД, намиращ се на адрес: София, ул. “Горски пътник” 54, след идентифицирането на заявителя или на съответния негов представител от служител на Травентурия ООД;
– по електронна поща до длъжностното лице по защита на личните данни чрез квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
-по пощата с изпращането на нотариално заверено заявление, с цел осигуряване идентификация на заявителя.
7. Изменения относно Защита на личните данни
Травентурия ООД информира заинтересованите лица за каквито и да е съществени изменения на тези условия чрез своя уебсайт.
8. Връзка с Травентурия ООД по въпросите за защита на личните данни
В случай на въпроси, свързани с обработването на лични данни, съгласно настоящите Общи условия, Клиентите могат да се свържат с Длъжностното лице по защита на личните данни на Травентурия ООД на e-mail: info@traventuria.com.